Başvuru Formu Bilgilendirme Metni
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi
Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi
Ataköy Towers B Blok No:76
Bakırköy/İstanbul

mustafaozdemir@yahoo.com

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında
Yapılacak Başvurulara İlişkin Bilgilendirme Metni
​6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakları tanınmıştır.

​Bu haklar çerçevesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmesi gerekmektedir. Yazılı yapılacak başvurular için Ek’te yer alan formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile tarafımıza başvurunun gerçekleştirilmesini rica ederiz.

​Yazılı başvuru için iletişim kanalları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Bilgi

Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat
gelerek ve başvuru sahibinin kendi olduğunu gösterir kimlik bilgisini göstererek başvurması)

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yanyol Cad.
Ataköy Towers B Blok No:76
Bakırköy/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah.
Çobançeşme E-5 Yanyol Cad.
Ataköy Towers B Blok No:76
Bakırköy/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

​Yazılı başvurularda, evrakın veri sorumlusuna tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

​Kişisel veri sahibinin, başvurusunu usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.
​Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

​​Veri Sorumlusu
​Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR